با درود بر کانتربازابا کمک این پلاگین میتوانید بجای اینکه 16000(در حالت معمولی بیشترین ظرفیت پول میباشد)بیشتر داشته باشید میتوانید تا 50000 هم افزایش بدهید.دانلود


نکته: این پلاگین کد ندارد.آموزش استفاده از پلاگین ها