با کمک این کدها میتوانید رنگ چت و هدف را تغییر دهیدکدها باید در کنسول( کنسول با زدن ~‌ در داخل بازی کانتر باز میشود) نوشته شوند.

کد تغییر رنگ هدف: cl_crosshair_color 
کد تغییر رنگ چت: 
con_color

خب برای انتخاب رنگ مورد 
نظر در لیست زیر انتخاب کرده و کدی که جلوی اسم رنگ نوشته شده را جلوی کد مینویسید.
مثلا من برای رنگ چت رنگ Snow انتخاب کرده ام بنابراین :‌  255 250 250 con_color


Snow Snow 255 250 250 #FFFAFA 
GhostWhite GhostWhite 248 248 255 #F8F8FF 
WhiteSmoke WhiteSmoke 245 245 245 #F5F5F5 
Gainsboro Gainsboro 220 220 220 #DCDCDC 
FloralWhite FloralWhite 255 250 240 #FFFAF0 
OldLace OldLace 253 245 230 #FDF5E6 
Linen Linen 250 240 230 #FAF0E6 
AntiqueWhite AntiqueWhite 250 235 215 #FAEBD7 
PapayaWhip PapayaWhip 255 239 213 #FFEFD5 
BlanchedAlmond BlanchedAlmond 255 235 205 #FFEBCD 
Bisque Bisque 255 228 196 #FFE4C4 
PeachPuff PeachPuff 255 218 185 #FFDAB9 
NavajoWhite NavajoWhite 255 222 173 #FFDEAD 
Moccasin Moccasin 255 228 181 #FFE4B5 
Cornsilk Cornsilk 255 248 220 #FFF8DC 
Ivory Ivory 255 255 240 #FFFFF0 
LemonChiffon LemonChiffon 255 250 205 #FFFACD 
Seashell Seashell 255 245 238 #FFF5EE 
Honeydew Honeydew 240 255 240 #F0FFF0 
MintCream MintCream 245 255 250 #F5FFFA 
Azure Azure 240 255 255 #F0FFFF 
AliceBlue AliceBlue 240 248 255 #F0F8FF 
lavender lavender 230 230 250 #E6E6FA 
LavenderBlush LavenderBlush 255 240 245 #FFF0F5 
MistyRose MistyRose 255 228 225 #FFE4E1 
White White 255 255 255 #FFFFFF 
Black Black 0 0 0 #000000 
DarkSlateGray DarkSlateGray 47 79 79 #2F4F4F 
DimGrey DimGrey 105 105 105 #696969 
SlateGrey SlateGrey 112 128 144 #708090 
LightSlateGray LightSlateGray 119 136 153 #778899 
Grey Grey 190 190 190 #BEBEBE 
LightGray LightGray 211 211 211 #D3D3D3 
MidnightBlue MidnightBlue 25 25 112 #191970 
NavyBlue NavyBlue 0 0 128 #000080 
CornflowerBlue CornflowerBlue 100 149 237 #6495ED 
DarkSlateBlue DarkSlateBlue 72 61 139 #483D8B 
SlateBlue SlateBlue 106 90 205 #6A5ACD 
MediumSlateBlue MediumSlateBlue 123 104 238 #7B68EE 
LightSlateBlue LightSlateBlue 132 112 255 #8470FF 
MediumBlue MediumBlue 0 0 205 #0000CD 
RoyalBlue RoyalBlue 65 105 225 #4169E1 
Blue Blue 0 0 255 #0000FF 
DodgerBlue DodgerBlue 30 144 255 #1E90FF 
DeepSkyBlue DeepSkyBlue 0 191 255 #00BFFF 
SkyBlue SkyBlue 135 206 235 #87CEEB 
LightSkyBlue LightSkyBlue 135 206 250 #87CEFA 
SteelBlue SteelBlue 70 130 180 #4682B4 
LightSteelBlue LightSteelBlue 176 196 222 #B0C4DE 
LightBlue LightBlue 173 216 230 #ADD8E6 
PowderBlue PowderBlue 176 224 230 #B0E0E6 
PaleTurquoise PaleTurquoise 175 238 238 #AFEEEE 
DarkTurquoise DarkTurquoise 0 206 209 #00CED1 
MediumTurquoise MediumTurquoise 72 209 204 #48D1CC 
Turquoise Turquoise 64 224 208 #40E0D0 
Cyan Cyan 0 255 255 #00FFFF 
LightCyan LightCyan 224 255 255 #E0FFFF 
CadetBlue CadetBlue 95 158 160 #5F9EA0 
MediumAquamarine MediumAquamarine 102 205 170 #66CDAA 
Aquamarine Aquamarine 127 255 212 #7FFFD4 
DarkGreen DarkGreen 0 100 0 #006400 
DarkOliveGreen DarkOliveGreen 85 107 47 #556B2F 
DarkSeaGreen DarkSeaGreen 143 188 143 #8FBC8F 
SeaGreen SeaGreen 46 139 87 #2E8B57 
MediumSeaGreen MediumSeaGreen 60 179 113 #3CB371 
LightSeaGreen LightSeaGreen 32 178 170 #20B2AA 
PaleGreen PaleGreen 152 251 152 #98FB98 
SpringGreen SpringGreen 0 255 127 #00FF7F 
LawnGreen LawnGreen 124 252 0 #7CFC00 
Green Green 0 255 0 #00FF00 
Chartreuse Chartreuse 127 255 0 #7FFF00 
MedSpringGreen MedSpringGreen 0 250 154 #00FA9A 
GreenYellow GreenYellow 173 255 47 #ADFF2F 
LimeGreen LimeGreen 50 205 50 #32CD32 
YellowGreen YellowGreen 154 205 50 #9ACD32 
ForestGreen ForestGreen 34 139 34 #228B22 
OliveDrab OliveDrab 107 142 35 #6B8E23 
DarkKhaki DarkKhaki 189 183 107 #BDB76B 
PaleGoldenrod PaleGoldenrod 238 232 170 #EEE8AA 
LtGoldenrodYello LtGoldenrodYello 250 250 210 #FAFAD2 
LightYellow LightYellow 255 255 224 #FFFFE0 
Yellow Yellow 255 255 0 #FFFF00 
Gold Gold 255 215 0 #FFD700 
LightGoldenrod LightGoldenrod 238 221 130 #EEDD82 
goldenrod goldenrod 218 165 32 #DAA520 
DarkGoldenrod DarkGoldenrod 184 134 11 #B8860B 
RosyBrown RosyBrown 188 143 143 #BC8F8F 
IndianRed IndianRed 205 92 92 #CD5C5C 
SaddleBrown SaddleBrown 139 69 19 #8B4513 
Sienna Sienna 160 82 45 #A0522D 
Peru Peru 205 133 63 #CD853F 
Burlywood Burlywood 222 184 135 #DEB887 
Beige Beige 245 245 220 #F5F5DC 
Wheat Wheat 245 222 179 #F5DEB3 
SandyBrown SandyBrown 244 164 96 #F4A460 
Tan Tan 210 180 140 #D2B48C 
Chocolate Chocolate 210 105 30 #D2691E 
Firebrick Firebrick 178 34 34 #B22222 
Brown Brown 165 42 42 #A52A2A 
DarkSalmon DarkSalmon 233 150 122 #E9967A 
Salmon Salmon 250 128 114 #FA8072 
LightSalmon LightSalmon 255 160 122 #FFA07A 
Orange Orange 255 165 0 #FFA500 
DarkOrange DarkOrange 255 140 0 #FF8C00 
Coral Coral 255 127 80 #FF7F50 
LightCoral LightCoral 240 128 128 #F08080 
Tomato Tomato 255 99 71 #FF6347 
OrangeRed OrangeRed 255 69 0 #FF4500 
Red Red 255 0 0 #FF0000 
HotPink HotPink 255 105 180 #FF69B4 
DeepPink DeepPink 255 20 147 #FF1493 
Pink Pink 255 192 203 #FFC0CB 
LightPink LightPink 255 182 193 #FFB6C1 
PaleVioletRed PaleVioletRed 219 112 147 #DB7093 
Maroon Maroon 176 48 96 #B03060 
MediumVioletRed MediumVioletRed 199 21 133 #C71585 
VioletRed VioletRed 208 32 144 #D02090 
Magenta Magenta 255 0 255 #FF00FF 
Violet Violet 238 130 238 #EE82EE 
Plum Plum 221 160 221 #DDA0DD 
Orchid Orchid 218 112 214 #DA70D6 
MediumOrchid MediumOrchid 186 85 211 #BA55D3 
DarkOrchid DarkOrchid 153 50 204 #9932CC 
DarkViolet DarkViolet 148 0 211 #9400D3 
BlueViolet BlueViolet 138 43 226 #8A2BE2 
Purple Purple 160 32 240 #A020F0 
MediumPurple MediumPurple 147 112 219 #9370DB 
Thistle Thistle 216 191 216 #D8BFD8 
Snow1 Snow1 255 250 250 #FFFAFA 
Snow2 Snow2 238 233 233 #EEE9E9 
Snow3 Snow3 205 201 201 #CDC9C9 
Snow4 Snow4 139 137 137 #8B8989 
Seashell1 Seashell1 255 245 238 #FFF5EE 
Seashell2 Seashell2 238 229 222 #EEE5DE 
Seashell3 Seashell3 205 197 191 #CDC5BF 
Seashell4 Seashell4 139 134 130 #8B8682 
AntiqueWhite1 AntiqueWhite1 255 239 219 #FFEFDB 
AntiqueWhite2 AntiqueWhite2 238 223 204 #EEDFCC 
AntiqueWhite3 AntiqueWhite3 205 192 176 #CDC0B0 
AntiqueWhite4 AntiqueWhite4 139 131 120 #8B8378 
Bisque1 Bisque1 255 228 196 #FFE4C4 
Bisque2 Bisque2 238 213 183 #EED5B7 
Bisque3 Bisque3 205 183 158 #CDB79E 
Bisque4 Bisque4 139 125 107 #8B7D6B 
PeachPuff1 PeachPuff1 255 218 185 #FFDAB9 
PeachPuff2 PeachPuff2 238 203 173 #EECBAD 
PeachPuff3 PeachPuff3 205 175 149 #CDAF95 
PeachPuff4 PeachPuff4 139 119 101 #8B7765 
NavajoWhite1 NavajoWhite1 255 222 173 #FFDEAD 
NavajoWhite2 NavajoWhite2 238 207 161 #EECFA1 
NavajoWhite3 NavajoWhite3 205 179 139 #CDB38B 
NavajoWhite4 NavajoWhite4 139 121 94 #8B795E 
LemonChiffon1 LemonChiffon1 255 250 205 #FFFACD 
LemonChiffon2 LemonChiffon2 238 233 191 #EEE9BF 
LemonChiffon3 LemonChiffon3 205 201 165 #CDC9A5 
LemonChiffon4 LemonChiffon4 139 137 112 #8B8970 
Cornsilk1 Cornsilk1 255 248 220 #FFF8DC 
Cornsilk2 Cornsilk2 238 232 205 #EEE8CD 
Cornsilk3 Cornsilk3 205 200 177 #CDC8B1 
Cornsilk4 Cornsilk4 139 136 120 #8B8878 
Ivory1 Ivory1 255 255 240 #FFFFF0 
Ivory2 Ivory2 238 238 224 #EEEEE0 
Ivory3 Ivory3 205 205 193 #CDCDC1 
Ivory4 Ivory4 139 139 131 #8B8B83 
Honeydew1 Honeydew1 240 255 240 #F0FFF0 
Honeydew2 Honeydew2 224 238 224 #E0EEE0 
Honeydew3 Honeydew3 193 205 193 #C1CDC1 
Honeydew4 Honeydew4 131 139 131 #838B83 
LavenderBlush1 LavenderBlush1 255 240 245 #FFF0F5 
LavenderBlush2 LavenderBlush2 238 224 229 #EEE0E5 
LavenderBlush3 LavenderBlush3 205 193 197 #CDC1C5 
LavenderBlush4 LavenderBlush4 139 131 134 #8B8386 
MistyRose1 MistyRose1 255 228 225 #FFE4E1 
MistyRose2 MistyRose2 238 213 210 #EED5D2 
MistyRose3 MistyRose3 205 183 181 #CDB7B5 
MistyRose4 MistyRose4 139 125 123 #8B7D7B 
Azure1 Azure1 240 255 255 #F0FFFF 
Azure2 Azure2 224 238 238 #E0EEEE 
Azure3 Azure3 193 205 205 #C1CDCD 
Azure4 Azure4 131 139 139 #838B8B 
SlateBlue1 SlateBlue1 131 111 255 #836FFF 
SlateBlue2 SlateBlue2 122 103 238 #7A67EE 
SlateBlue3 SlateBlue3 105 89 205 #6959CD 
SlateBlue4 SlateBlue4 71 60 139 #473C8B 
RoyalBlue1 RoyalBlue1 72 118 255 #4876FF 
RoyalBlue2 RoyalBlue2 67 110 238 #436EEE 
RoyalBlue3 RoyalBlue3 58 95 205 #3A5FCD 
RoyalBlue4 RoyalBlue4 39 64 139 #27408B 
Blue1 Blue1 0 0 255 #0000FF 
Blue2 Blue2 0 0 238 #0000EE 
Blue3 Blue3 0 0 205 #0000CD 
Blue4 Blue4 0 0 139 #00008B 
DodgerBlue1 DodgerBlue1 30 144 255 #1E90FF 
DodgerBlue2 DodgerBlue2 28 134 238 #1C86EE 
DodgerBlue3 DodgerBlue3 24 116 205 #1874CD 
DodgerBlue4 DodgerBlue4 16 78 139 #104E8B 
SteelBlue1 SteelBlue1 99 184 255 #63B8FF 
SteelBlue2 SteelBlue2 92 172 238 #5CACEE 
SteelBlue3 SteelBlue3 79 148 205 #4F94CD 
SteelBlue4 SteelBlue4 54 100 139 #36648B 
DeepSkyBlue1 DeepSkyBlue1 0 191 255 #00BFFF 
DeepSkyBlue2 DeepSkyBlue2 0 178 238 #00B2EE 
DeepSkyBlue3 DeepSkyBlue3 0 154 205 #009ACD 
DeepSkyBlue4 DeepSkyBlue4 0 104 139 #00688B 
SkyBlue1 SkyBlue1 135 206 255 #87CEFF 
SkyBlue2 SkyBlue2 126 192 238 #7EC0EE 
SkyBlue3 SkyBlue3 108 166 205 #6CA6CD 
SkyBlue4 SkyBlue4 74 112 139 #4A708B 
LightSkyBlue1 LightSkyBlue1 176 226 255 #B0E2FF 
LightSkyBlue2 LightSkyBlue2 164 211 238 #A4D3EE 
LightSkyBlue3 LightSkyBlue3 141 182 205 #8DB6CD 
LightSkyBlue4 LightSkyBlue4 96 123 139 #607B8B 
SlateGray1 SlateGray1 198 226 255 #C6E2FF 
SlateGray2 SlateGray2 185 211 238 #B9D3EE 
SlateGray3 SlateGray3 159 182 205 #9FB6CD 
SlateGray4 SlateGray4 108 123 139 #6C7B8B 
LightSteelBlue1 LightSteelBlue1 202 225 255 #CAE1FF 
LightSteelBlue2 LightSteelBlue2 188 210 238 #BCD2EE 
LightSteelBlue3 LightSteelBlue3 162 181 205 #A2B5CD 
LightSteelBlue4 LightSteelBlue4 110 123 139 #6E7B8B 
LightBlue1 LightBlue1 191 239 255 #BFEFFF 
LightBlue2 LightBlue2 178 223 238 #B2DFEE 
LightBlue3 LightBlue3 154 192 205 #9AC0CD 
LightBlue4 LightBlue4 104 131 139 #68838B 
LightCyan1 LightCyan1 224 255 255 #E0FFFF 
LightCyan2 LightCyan2 209 238 238 #D1EEEE 
LightCyan3 LightCyan3 180 205 205 #B4CDCD 
LightCyan4 LightCyan4 122 139 139 #7A8B8B 
PaleTurquoise1 PaleTurquoise1 187 255 255 #BBFFFF 
PaleTurquoise2 PaleTurquoise2 174 238 238 #AEEEEE 
PaleTurquoise3 PaleTurquoise3 150 205 205 #96CDCD 
PaleTurquoise4 PaleTurquoise4 102 139 139 #668B8B 
CadetBlue1 CadetBlue1 152 245 255 #98F5FF 
CadetBlue2 CadetBlue2 142 229 238 #8EE5EE 
CadetBlue3 CadetBlue3 122 197 205 #7AC5CD 
CadetBlue4 CadetBlue4 83 134 139 #53868B 
Turquoise1 Turquoise1 0 245 255 #00F5FF 
Turquoise2 Turquoise2 0 229 238 #00E5EE 
Turquoise3 Turquoise3 0 197 205 #00C5CD 
Turquoise4 Turquoise4 0 134 139 #00868B 
Cyan1 Cyan1 0 255 255 #00FFFF 
Cyan2 Cyan2 0 238 238 #00EEEE 
Cyan3 Cyan3 0 205 205 #00CDCD 
Cyan4 Cyan4 0 139 139 #008B8B 
DarkSlateGray1 DarkSlateGray1 151 255 255 #97FFFF 
DarkSlateGray2 DarkSlateGray2 141 238 238 #8DEEEE 
DarkSlateGray3 DarkSlateGray3 121 205 205 #79CDCD 
DarkSlateGray4 DarkSlateGray4 82 139 139 #528B8B 
Aquamarine1 Aquamarine1 127 255 212 #7FFFD4 
Aquamarine2 Aquamarine2 118 238 198 #76EEC6 
Aquamarine3 Aquamarine3 102 205 170 #66CDAA 
Aquamarine4 Aquamarine4 69 139 116 #458B74 
DarkSeaGreen1 DarkSeaGreen1 193 255 193 #C1FFC1 
DarkSeaGreen2 DarkSeaGreen2 180 238 180 #B4EEB4 
DarkSeaGreen3 DarkSeaGreen3 155 205 155 #9BCD9B 
DarkSeaGreen4 DarkSeaGreen4 105 139 105 #698B69 
SeaGreen1 SeaGreen1 84 255 159 #54FF9F 
SeaGreen2 SeaGreen2 78 238 148 #4EEE94 
SeaGreen3 SeaGreen3 67 205 128 #43CD80 
SeaGreen4 SeaGreen4 46 139 87 #2E8B57 
PaleGreen1 PaleGreen1 154 255 154 #9AFF9A 
PaleGreen2 PaleGreen2 144 238 144 #90EE90 
PaleGreen3 PaleGreen3 124 205 124 #7CCD7C 
PaleGreen4 PaleGreen4 84 139 84 #548B54 
SpringGreen1 SpringGreen1 0 255 127 #00FF7F 
SpringGreen2 SpringGreen2 0 238 118 #00EE76 
SpringGreen3 SpringGreen3 0 205 102 #00CD66 
SpringGreen4 SpringGreen4 0 139 69 #008B45 
Green1 Green1 0 255 0 #00FF00 
Green2 Green2 0 238 0 #00EE00 
Green3 Green3 0 205 0 #00CD00 
Green4 Green4 0 139 0 #008B00 
Chartreuse1 Chartreuse1 127 255 0 #7FFF00 
Chartreuse2 Chartreuse2 118 238 0 #76EE00 
Chartreuse3 Chartreuse3 102 205 0 #66CD00 
Chartreuse4 Chartreuse4 69 139 0 #458B00 
OliveDrab1 OliveDrab1 192 255 62 #C0FF3E 
OliveDrab2 OliveDrab2 179 238 58 #B3EE3A 
OliveDrab3 OliveDrab3 154 205 50 #9ACD32 
OliveDrab4 OliveDrab4 105 139 34 #698B22 
DarkOliveGreen1 DarkOliveGreen1 202 255 112 #CAFF70 
DarkOliveGreen2 DarkOliveGreen2 188 238 104 #BCEE68 
DarkOliveGreen3 DarkOliveGreen3 162 205 90 #A2CD5A 
DarkOliveGreen4 DarkOliveGreen4 110 139 61 #6E8B3D 
Khaki1 Khaki1 255 246 143 #FFF68F 
Khaki2 Khaki2 238 230 133 #EEE685 
Khaki3 Khaki3 205 198 115 #CDC673 
Khaki4 Khaki4 139 134 78 #8B864E 
LightGoldenrod1 LightGoldenrod1 255 236 139 #FFEC8B 
LightGoldenrod2 LightGoldenrod2 238 220 130 #EEDC82 
LightGoldenrod3 LightGoldenrod3 205 190 112 #CDBE70 
LightGoldenrod4 LightGoldenrod4 139 129 76 #8B814C 
LightYellow1 LightYellow1 255 255 224 #FFFFE0 
LightYellow2 LightYellow2 238 238 209 #EEEED1 
LightYellow3 LightYellow3 205 205 180 #CDCDB4 
LightYellow4 LightYellow4 139 139 122 #8B8B7A 
Yellow1 Yellow1 255 255 0 #FFFF00 
Yellow2 Yellow2 238 238 0 #EEEE00 
Yellow3 Yellow3 205 205 0 #CDCD00 
Yellow4 Yellow4 139 139 0 #8B8B00 
Gold1 Gold1 255 215 0 #FFD700 
Gold2 Gold2 238 201 0 #EEC900 
Gold3 Gold3 205 173 0 #CDAD00 
Gold4 Gold4 139 117 0 #8B7500 
Goldenrod1 Goldenrod1 255 193 37 #FFC125 
Goldenrod2 Goldenrod2 238 180 34 #EEB422 
Goldenrod3 Goldenrod3 205 155 29 #CD9B1D 
Goldenrod4 Goldenrod4 139 105 20 #8B6914 
DarkGoldenrod1 DarkGoldenrod1 255 185 15 #FFB90F 
DarkGoldenrod2 DarkGoldenrod2 238 173 14 #EEAD0E 
DarkGoldenrod3 DarkGoldenrod3 205 149 12 #CD950C 
DarkGoldenrod4 DarkGoldenrod4 139 101 8 #8B658B 
RosyBrown1 RosyBrown1 255 193 193 #FFC1C1 
RosyBrown2 RosyBrown2 238 180 180 #EEB4B4 
RosyBrown3 RosyBrown3 205 155 155 #CD9B9B 
RosyBrown4 RosyBrown4 139 105 105 #8B6969 
IndianRed1 IndianRed1 255 106 106 #FF6A6A 
IndianRed2 IndianRed2 238 99 99 #EE6363 
IndianRed3 IndianRed3 205 85 85 #CD5555 
IndianRed4 IndianRed4 139 58 58 #8B3A3A 
Sienna1 Sienna1 255 130 71 #FF8247 
Sienna2 Sienna2 238 121 66 #EE7942 
Sienna3 Sienna3 205 104 57 #CD6839 
Sienna4 Sienna4 139 71 38 #8B4726 
Burlywood1 Burlywood1 255 211 155 #FFD39B 
Burlywood2 Burlywood2 238 197 145 #EEC591 
Burlywood3 Burlywood3 205 170 125 #CDAA7D 
Burlywood4 Burlywood4 139 115 85 #8B7355 
Wheat1 Wheat1 255 231 186 #FFE7BA 
Wheat2 Wheat2 238 216 174 #EED8AE 
Wheat3 Wheat3 205 186 150 #CDBA96 
Wheat4 Wheat4 139 126 102 #8B7E66 
Tan1 Tan1 255 165 79 #FFA54F 
Tan2 Tan2 238 154 73 #EE9A49 
Tan3 Tan3 205 133 63 #CD853F 
Tan4 Tan4 139 90 43 #8B5A2B 
Chocolate1 Chocolate1 255 127 36 #FF7F24 
Chocolate2 Chocolate2 238 118 33 #EE7621 
Chocolate3 Chocolate3 205 102 29 #CD661D 
Chocolate4 Chocolate4 139 69 19 #8B4513 
Firebrick1 Firebrick1 255 48 48 #FF3030 
Firebrick2 Firebrick2 238 44 44 #EE2C2C 
Firebrick3 Firebrick3 205 38 38 #CD2626 
Firebrick4 Firebrick4 139 26 26 #8B1A1A 
Brown1 Brown1 255 64 64 #FF4040 
Brown2 Brown2 238 59 59 #EE3B3B 
Brown3 Brown3 205 51 51 #CD3333 
Brown4 Brown4 139 35 35 #8B2323 
Salmon1 Salmon1 255 140 105 #FF8C69 
Salmon2 Salmon2 238 130 98 #EE8262 
Salmon3 Salmon3 205 112 84 #CD7054 
Salmon4 Salmon4 139 76 57 #8B4C39 
LightSalmon1 LightSalmon1 255 160 122 #FFA07A 
LightSalmon2 LightSalmon2 238 149 114 #EE9572 
LightSalmon3 LightSalmon3 205 129 98 #CD8162 
LightSalmon4 LightSalmon4 139 87 66 #8B5742 
Orange1 Orange1 255 165 0 #FFA500 
Orange2 Orange2 238 154 0 #EE9A00 
Orange3 Orange3 205 133 0 #CD8500 
Orange4 Orange4 139 90 0 #8B5A00 
DarkOrange1 DarkOrange1 255 127 0 #FF7F00 
DarkOrange2 DarkOrange2 238 118 0 #EE7600 
DarkOrange3 DarkOrange3 205 102 0 #CD6600 
DarkOrange4 DarkOrange4 139 69 0 #8B4500 
Coral1 Coral1 255 114 86 #FF7256 
Coral2 Coral2 238 106 80 #EE6A50 
Coral3 Coral3 205 91 69 #CD5B45 
Coral4 Coral4 139 62 47 #8B3E2F 
Tomato1 Tomato1 255 99 71 #FF6347 
Tomato2 Tomato2 238 92 66 #EE5C42 
Tomato3 Tomato3 205 79 57 #CD4F39 
Tomato4 Tomato4 139 54 38 #8B3626 
OrangeRed1 OrangeRed1 255 69 0 #FF4500 
OrangeRed2 OrangeRed2 238 64 0 #EE4000 
OrangeRed3 OrangeRed3 205 55 0 #CD3700 
OrangeRed4 OrangeRed4 139 37 0 #8B2500 
Red1 Red1 255 0 0 #FF0000 
Red2 Red2 238 0 0 #EE0000 
Red3 Red3 205 0 0 #CD0000 
Red4 Red4 139 0 0 #8B0000 
DeepPink1 DeepPink1 255 20 147 #FF1493 
DeepPink2 DeepPink2 238 18 137 #EE1289 
DeepPink3 DeepPink3 205 16 118 #CD1076 
DeepPink4 DeepPink4 139 10 80 #8B0A50 
HotPink1 HotPink1 255 110 180 #FF6EB4 
HotPink2 HotPink2 238 106 167 #EE6AA7 
HotPink3 HotPink3 205 96 144 #CD6090 
HotPink4 HotPink4 139 58 98 #8B3A62 
Pink1 Pink1 255 181 197 #FFB5C5 
Pink2 Pink2 238 169 184 #EEA9B8 
Pink3 Pink3 205 145 158 #CD919E 
Pink4 Pink4 139 99 108 #8B636C 
LightPink1 LightPink1 255 174 185 #FFAEB9 
LightPink2 LightPink2 238 162 173 #EEA2AD 
LightPink3 LightPink3 205 140 149 #CD8C95 
LightPink4 LightPink4 139 95 101 #8B5F65 
PaleVioletRed1 PaleVioletRed1 255 130 171 #FF82AB 
PaleVioletRed2 PaleVioletRed2 238 121 159 #EE799F 
PaleVioletRed3 PaleVioletRed3 205 104 137 #CD6889 
PaleVioletRed4 PaleVioletRed4 139 71 93 #8B475D 
Maroon1 Maroon1 255 52 179 #FF34B3 
Maroon2 Maroon2 238 48 167 #EE30A7 
Maroon3 Maroon3 205 41 144 #CD2990 
Maroon4 Maroon4 139 28 98 #8B1C62 
VioletRed1 VioletRed1 255 62 150 #FF3E96 
VioletRed2 VioletRed2 238 58 140 #EE3A8C 
VioletRed3 VioletRed3 205 50 120 #CD3278 
VioletRed4 VioletRed4 139 34 82 #8B2252 
Magenta1 Magenta1 255 0 255 #FF00FF 
Magenta2 Magenta2 238 0 238 #EE00EE 
Magenta3 Magenta3 205 0 205 #CD00CD 
Magenta4 Magenta4 139 0 139 #8B008B 
Orchid1 Orchid1 255 131 250 #FF83FA 
Orchid2 Orchid2 238 122 233 #EE7AE9 
Orchid3 Orchid3 205 105 201 #CD69C9 
Orchid4 Orchid4 139 71 137 #8B4789 
Plum1 Plum1 255 187 255 #FFBBFF 
Plum2 Plum2 238 174 238 #EEAEEE 
Plum3 Plum3 205 150 205 #CD96CD 
Plum4 Plum4 139 102 139 #8B668B 
MediumOrchid1 MediumOrchid1 224 102 255 #E066FF 
MediumOrchid2 MediumOrchid2 209 95 238 #D15FEE 
MediumOrchid3 MediumOrchid3 180 82 205 #B452CD 
MediumOrchid4 MediumOrchid4 122 55 139 #7A378B 
DarkOrchid1 DarkOrchid1 191 62 255 #BF3EFF 
DarkOrchid2 DarkOrchid2 178 58 238 #B23AEE 
DarkOrchid3 DarkOrchid3 154 50 205 #9A32CD 
DarkOrchid4 DarkOrchid4 104 34 139 #68228B 
Purple1 Purple1 155 48 255 #9B30FF 
Purple2 Purple2 145 44 238 #912CEE 
Purple3 Purple3 125 38 205 #7D26CD 
Purple4 Purple4 85 26 139 #551A8B 
MediumPurple1 MediumPurple1 171 130 255 #AB82FF 
MediumPurple2 MediumPurple2 159 121 238 #9F79EE 
MediumPurple3 MediumPurple3 137 104 205 #8968CD 
MediumPurple4 MediumPurple4 93 71 139 #5D478B 
Thistle1 Thistle1 255 225 255 #FFE1FF 
Thistle2 Thistle2 238 210 238 #EED2EE 
Thistle3 Thistle3 205 181 205 #CDB5CD 
Thistle4 Thistle4 139 123 139 #8B7B8B 
grey11 grey11 28 28 28 #1C1C1C 
grey21 grey21 54 54 54 #363636 
grey31 grey31 79 79 79 #4F4F4F 
grey41 grey41 105 105 105 #696969 
grey51 grey51 130 130 130 #828282 
grey61 grey61 156 156 156 #9C9C9C 
grey71 grey71 181 181 181 #B5B5B5 
gray81 gray81 207 207 207 #CFCFCF 
gray91 gray91 232 232 232 #E8E8E8 
DarkGrey DarkGrey 169 169 169 #A9A9A9 
DarkBlue DarkBlue 0 0 139 #00008B 
DarkCyan DarkCyan 0 139 139 #008B8B 
DarkMagenta DarkMagenta 139 0 139 #8B008B 
DarkRed DarkRed 139 0 0 #8B0000 
LightGreen LightGreen 144 238 144 #90EE90